logoПерспективи пред индустриалния бизнес

Актуално

16.11.2018:
Регистрация на участниците - 9.00-10.00 часа.
Откриване на конференцията в зала "323" на ИУ-Варна - 10.00 часа

За изтегляне:

Тематични направления

  1. Конкурентоспособност,иновации и технологично развитие;
  2. Реинженеринг в индустриалният бизнес;
  3. Предприемачество и самозаетост;
  4. Съвременни практики в управлението на човешките ресурси;
  5. Маркетингови аспекти в управлението на бизнеса;
  6. Индустриални политики за устойчиво развитие и икономически растеж;
  7. Предизвикателства пред логистиката в различни сектори на икономиката;

Работни езици

Български, английски и руски.