logoПерспективи пред индустриалния бизнес

Актуално

16.11.2018:
Регистрация на участниците - 9.00-10.00 часа.
Откриване на конференцията в зала "323" на ИУ-Варна - 10.00 часа

За изтегляне:

Организационен комитет

Председател:
доц.д-р Илиан Минков


Членове:
доц.д-р Йордан Иванов
гл.ас.д-р Стефан Калпачев
Гл.ас.д-р Влади Куршумов
гл.ас.д-р Моника Михайлова

Научен комитет

проф.д.ик.н. Тодор Ненов (ИУ-Варна)
проф.д.ик.н. Бойко Атанасов (ИУ-Варна)
проф.д.ик.н. Йосиф Илиев (УНСС)
проф.д.ик.н Божидар Хаджиев (УХТ – Пловдив)
проф.д-р Евгени Станимиров (ИУ-Варна)
проф.д-р Младен Велев (ТУ – София)
проф.д-р Любчо Варамезов (СА "Д.А.Ценов"-Свищов)
проф.д-р Иван Иванов ПУ "Паисий Хилендарски"


проф.д-р Димитър Димитракиев (ВВМУ - Варна)
проф.д-р Иван Палигоров (ЛТУ – София)
проф.д-р Николай Щерев УНСС (София)
проф.д-р Светлана Димитракиева (ТУ-Варна)
проф.д-р Милен Балтов (БСУ)
доц.д.ик.н. Стоян Коев ВУСИ - Пловдив
доц.д-р Благо Благоев (ИУ-Варна)
доц.д-р Николай Карев (ХТМУ - София)