logoПерспективи пред индустриалния бизнес

Актуално

16.11.2018:
Регистрация на участниците - 9.00-10.00 часа.
Откриване на конференцията в зала "323" на ИУ-Варна - 10.00 часа

За изтегляне:

Такса за правоучастие

Таксата за правоучастие в конференцията е в размер на
50 лв. или равностойността в евро, за български и чуждестранни участници.
Заплаща се чрез банков превод най-късно до 15.10.2018 г.
За втори доклад се заплаща 50 % от стойността.
В таксата се включват: комплект материали, сборник с доклади, кафе-паузи, участие в дискусии, коктейл.

Данни за плащания по банков път:

В лева (BGN):
БАНКА ДСК ЕАД – клон Варна
IBAN: BG 73 STSA 9300 3129 2762 00
BIC STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна

В евро (EUR):
БАНКА ДСК ЕАД – клон Варна
IBAN: BG 95 STSA 9300 3429 2762 40
BIC STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна

Основание за плащане: За участие в конференция "ИБП" 2018, име на участника