logoПерспективи пред индустриалния бизнес

Актуално

16.11.2018:
Регистрация на участниците - 9.00-10.00 часа.
Откриване на конференцията в зала "323" на ИУ-Варна - 10.00 часа

За изтегляне:

За контакти

Адрес за кореспонденция:
гр. Варна 9002
бул. „Княз Борис I“ №77
Икономически университет – Варна
катедра „Индустриален бизнес“
каб. Н-107
Лице за контакти: доц.д-р Йордан Иванов
тел. +359 882 164 593
e-mail: ibp_conference@ue-varna.bg
website: http://industria.ue-varna.bg