logoИндустрията - нови хоризонти и възможности

Актуално

27.10.2023:
Регистрация на участниците - 9.00-10.00 часа.
Откриване на кръглата маса в Зала 1 на ИУ-Варна - 10.00 часа

За изтегляне:

ИНДУСТРИАЛНИЯТ БИЗНЕС - ПЕРСПЕКТИВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

Сборник с доклади от кръгла маса

Посветена на 75 годишнината от създаването на специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 години от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика"

Издателство "Наука и икономика"
Иконимически университет - Варна (2023 г.)
ISBN: 978-954-21-1164-1

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Седемдесет години катедра "Индустриален бизнес и логистика" и седемдесет и пет години специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" в ИУ-Варна
Автор: доц.д-р Пламен Павлов (ИУ-Варна)
2. Професионалните умения като предпоставка за академично предприемачество в българските университети
Автори: проф.д-р Николай Щерев (УНСС-София), доц.д-р Даниел Йорданов (УНСС-София)
3. Емпирично изследване на факторите, влияещи върху процеса на споделяне на знанията в българските предприятия
Автор: проф.д-р Любчо Варамезов (СА "Д.А.Ценов" - Свищов)
4. Роля на опубличената в интеренет фирмена култура за големите производители на пиво в България
Автор: доц.д-р Илиан Минков (ИУ-Варна)
5. Управление на веригата на доставки в дигиталната ера
Автори: проф.д-р Светлана Димитракиева (ВВМУ "Никола Й.Вапцаров); гл.ас.д-р Кристиана Атанасова (ВВМУ "Никола Й.Вапцаров)
6. Финансиране на научноизследователската и развойна дейност в страните от Европейския съюз
Автор: доц.д-р Пламен Павлов (ИУ-Варна)
7. Конфликти организацията - нужда от големи данни за тяхното ефективно управление в контекстана на навлизането на българските предприятия в икономиката на знанието
Автор: доц.д-р Ивайло Иванов (УНСС - София)
8. Равнище и съдържателни характеристики на опубличената в интернет фирмена култура на големите производители на пиво в България
Автор: доц.д-р Илиан Минков (ИУ - Варна)
9. Приложения на блокчейн технология като глобална иновация
Автор: гл.ас.д-р Ваня Хаджиева (НБУ - София)
10. Промишлени дизайни в България за периода 2017 - 2022 година
Автор: доц.д-р Пламен Павлов (ИУ - Варна)
11. Приложение на клъстерния подход при производсво и реализация на зърнени храни
Автор: гл.ас.д-р Ангелина терзиева (ХТМУ - София)
12. Предизвикателства пред предприемаческите намерения на студентите
Автор: гл.ас.д-р Моника Михайлова (ИУ-Варна)
13. Trends in the Application of Artificial Intelligence in Transition to Industry
Автори: Chief Assist.Prof. Katina Valeva, PhD; Prof. Valentina Nikolova-Alexieva,PhD (УХТ - Пловдив)
14. Пазарна структра и конкуренция на пазара на таксиметрови услуги в град Варна
Автор: гл.ас.д-р Милчо Близнаков (ИУ - Варна)
15. Фактори за успех в кризата: примерът на българските компании за облекло и текстил
Автор: гл.ас.д-р Веселина Максимова (ИУ - Варна)
16. Финансовия анализ при оценка на конкурентоспособността на предприятията
Автор: гл.ас.д-р Цветомир Манолов (ИУ - Варна)
17. Динамика на потребителската чувствителност към цената на органичните храни в условията на повишена инфлация
Автор: гл.ас.д-р Стоян Хадживеличков (ИУ - Варна)
18. Адаптация на бизнес модела в условия на криза
Автори: проф.д-р Евгени Станимиров (ИУ-Варна), доц.д-р Мария Станимирова(ИУ-Варна)
19. Особености при избора на метод за оценка на инвестиции
Автори: проф.д-р Росен Николаев (ИУ-Варна), доц.д-р Танка Милкова (ИУ-Варна)
20. Проблеми на управленито на човешките ресурси в социалните предприятия в България
Автор: доц.д-р Петя Данкова (ИУ - Варна)
21. Ценова чувствителност при трансформацията "потребител-клиент-партньор" - теоретичен модел
Автор: доц.д-р Йордан Иванов (ИУ-Варна)
22. Възможности за усъвършенстване снабдяването на общинските лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ
Автори: доц.д-р Галина Павлова(МУ - София), доц.д-р Пламена Милушева(ИУ-Варна)
23. Концепция на CIMA за бизнес модел като основа за изграждане на ефективно управленско счетоводство
Автори: гл.ас.д-р Драган Георгиев (ИУ-Варна), гл.ас.д-р Илиян Христов (ИУ-Варна)
24. Приложение на искуствения интелект в операционния мениджмънт и предизвикателства през използването му
Автор: гл.ас.д-р Стефан Калпачев (ИУ - Варна)
25. Устойчиво развитие: предизвикателства пред образователните институции
Автор: доц.д-р Петя Данкова (ИУ - Варна)
26. Някои предизвикателства пред териториалното деление на Бълария в контекста на политиката на сближаване
Автор: доц.д-р Даниела Йорданова (РУ - Русе)
27. Кръговата икономика и управление на отпадъците в България (анализ за периода 2016-2021 г.)
Автори: доц.д-р Радка Иванова (ИУ - Варна), гл.ас.д-р Радмил Николов (ИУ-Варна)
28. Култура и устойчиво развитие
Автор: гл.ас.д-р Силвия Димитрова (ИУ - Варна)
29. Пазарът, като интелигентен информационен хъб в дигиталната икономика
Автор: гл.ас.д-р Ваня Хаджиева (НБУ - Сафия)
30. Градската логистика като фактор за постигане на устойчиво развитие и икономически растеж
Автор: гл.ас.д-р Влади Куршумов (ИУ - Варна)
31. негативно влияние на отрицателните лихви и цени върху реалната икономика
Автор: гл.ас.д-р Красимира Найденова (ИУ - Варна)
32. Рамки за отчитане на корпоративната устойчивост
Автор: ас.Светлин Минев (ИУ - Варна)
33. Добри практики в областта на градската логистика
Автори: гл.ас.д-р Влади Куршумов (ИУ - Варна)
34. ESG рейтингите: инструмент за оценяване на екологични, социални и управленчески аспекти от дейността на компаниите
Автор:ас.Светлин Минев (ИУ - Варна)
35. Предприемаческите нагласи и намерения на студентите от специалности в сферата на индустрията в Икономически университет – Варна
Автор: доц.д-р Иван Петров (ИУ - Варна)
36. Връзки на степента на полезност на дисциплините (според студентите) с някои аспекти на реализацията (брой на заетите лица) на завършилите студенти специалности „Логистика“ и „Логистичен мениджмънт“
Автори: проф.д-р Юлиан Василев (ИУ-Варна), доц.д-р Пламена Милушева (ИУ - Варна)
37. Кариерни нагласи за платена наемна заетост и/или собствен бизнес сред студентите в сферата на индустрията от Икономически университет – Варна
Автор: доц.д-р Иван Петров (ИУ - Варна)
38. The Application of Artificial Intelligence in Human Resource Career Planning
Автор: assoc.prof. Marin Geshkov, PhD (UNWE - Sofia)
39. Мястото на счетоводните дисциплини в учебните планове на икономическите специалности,подготвящи кадри за индустрията
Автор: доц.д-р Светлозар Стефанов (ИУ-Варна)