logoIndustrial business and entrepreneurship - innovations in science and practice

Current:

16.11.2018:
Registration of the participants -
9:00 – 10:00 h.;
Conference opening in The 323 hall - 10:00 h.;

Download:

ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - ИНОВАЦИИ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА

Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция"

Посветена на 70 годишнината от създаването на специалност "Индустриален бизнес и предприемачество"

Издателство "Наука и икономика"
Иконимически университет - Варна (2018 г.)
ISBN: 978-954-21-0982-2

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Седемдесет години специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" в ИУ-Варна
Автор: доц.д-р Илиан Минков (ИУ-Варна)
2. Индустрията на България: между оценката на настоящето и очакваният за бъдещето
Автор: проф.д-р Николай Щерев (УНСС-София)
3. Иновациите и предприемачеството в България - основни параметри и оценки
Автор: доц.д-р Искра Панталеева (СА "Д.А.Ценов" - Свищов)
4. Роля на моделите за управление на клиентски портфейли в мениджмънта на ключови клиенти
Автори: проф.д-р Евгени станимиров , ас. Виктория Станчева (ИУ-Варна)
5. Широколентовото бизнес предприемачество, като нова технология на комплексния реинженеринг
Автор: проф.д-р ик.н. Божидар Хаджиев (УХТ-Пловдив)
6. Необходимост от комплексен реинженеринг на туристическият бизнес в България
Автори: проф.д-р ик.н. Божидар Хаджиев , доц. д-р Валентина Николова-Алексиева, докт. Ива Бъчварова (УХТ-Пловдив)
7. Модел за оптимален избор на доставчици на суровини и материали
Автори: проф.д-р Росен Николаев, доц.д-р Танка Милкова (ИУ-Варна)
8. Съвременните роли в управлението на човешките ресурси
Автор: доц.д-р ик.н. Стоян Коев (ВУСИ - Пловдив)
9. Една възможност за двукритериално оптимизиране разпределението на кораби по кейови места
Автори: доц.д-р Раден Мирянов (ИУ - Варна), гл.ас.д-р Юри Димитров (БАН)
10. Причини за стартиране и основни трудности пред самозаетите лица в България
Автор: доц.д-р Иван Петров (ИУ - Варна)
11. Теории за междуличностни отношения в контекста на управлението на човешките ресурси
Автор: доц.д-р Ирена Емилова (СА "Д.А.Ценов" - Свищов)
12. Оценка на териториалното месторазположение на предприятията от растително-маслената промишленост
Автори: доц.д-р инж. Николай Карев, докт. Александра Господинова (ХТМУ - София)
13. Разработване на иновационна стратегия посредством бенчмаркинг
Автори: доц.д-р Милена Кирова, докт. Ирина Петрова (РУ "А.Кънчев" - Русе)
14. Мястото на България в дунавския вътрешен воден транспорт
Автор: доц.д-р Донка Желязкова (ИУ - Варна)
15. Десетилетие в ЕС - свръхоптимизъм и овладяване на кризата
Автор: доц.д-р Михал Стоянов (ИУ - Варна)
16. Проблеми на културата на екипите по управление на проекти в бизнес организациите
Автори: доц.д-р Илиан Минков, Симона Кунова (ИУ - Варна)
17. HR-бранд в системата на стратегическтото управление на човешките ресурси
Автор: доц.д-р Недка Николова (ТУ - Варна)
18. Внедряване на системата за управление на взаимоотношенията с клиенти в компания "Никас България" ЕАД
Автор: доц.д-р Пенка Горанова (СА "Д.А.Ценов" - Свищов)
19. Характеристики на бизнес планирането в зависимост от големината на индустриалните фирми
Автор: доц.д-р Радко Радев (УНСС - София)
20. Връзка на ефикасността и ефективността при обслужването на клиентите и ценовата конкурентоспособност
Автор: доц.д-р Йордан Иванов (ИУ - Варна)
21. Атомната енергетика в енергийния микс на Република България - текущо състояние и перспективи
Автори: доц.д-р Сергей Найденов, докт. Борислав Боев (СА "Д.А.Ценов" - Свищов)
22. Сигналната политика на образователния пазар и цели на университетите
Автор: доц.д-р Цветан Дилков (СА "Д.А.Ценов" - Свищов)
23. Иновациите и технологичното развитие като стратегически предимства на минното предприятие
Автори: гл.ас.д-р Борислава Гълъбова, гл.ас.д-р Боряна Трифонова (МГУ "Св.Иван Рилски" - София)
24. Модифицирани показатели за оценка на инвестиционни проекти
Автор: гл.ас.д-р Милчо Близнаков (ИУ - Варна)
25. Интернет присъствие на производтилетие на горно облекло във Варненска област
Автори: д-р Доника Стоянова, Петър Петров (ИУ - Варна)
26. Някои финансови аспекти на устойчивото развитие на българските индустриални компании
Автор: гл.ас.д-р Красимира Найденова (ИУ - Варна)
27. Динамичните способности на преприятието в процеса на създаване, равитие и поддържане на конкурентни предимства
Автор: гл.ас.д-р Моника Михайлова (ИУ - Варна)
28. Икономиката на България в условията на световна икономическа криза. Емпиричен анализ
Автор: гл.ас.д-р Марин Гешков (УНСС - Сафия)
29. Българска отбранително технологична и индустриална база - пет години по-късно
Автор: гл.ас.д-р Ивайло Иванов (УНСС - Сафия)
30. Предизвикателства и перспективи пред иновациионната дейност в страните от Европейския съюз
Автор: гл.ас.д-р Милен Динков (СА "Д.А.Ценов" - Свищов)
31. Иновационна политика в някой водещи иновативни икономики - част 2
Автор: гл.ас.д-р Пламен Павлов (ИУ - Варна)
32. Внедряване на екологична политика в организациите - предпоставка за повишаване на конкурентоспособността им
Автори: гл.ас.д-р Радка Иванова, гл.ас.д-р Радмил Николов (ИУ - Варна)
33. Читалищата и устойчивото развитие на градовете
Автори: гл.ас.д-р Силвия Димитрова (ИУ - Варна), Светослав Стойчев
34. Задържане на персонала - предизвикателство пред съвременния бизнес
Автор: гл.ас.д-р Силвия Христова (ХТМУ - София)
35. Специфика на маркетинга на взаимоотношенията с клиенти
Автор: гл.ас.д-р Цанко Стефанов (СА "Д.А.Ценов - Свищов)
36. Проявление на кохезионната политика на Европейския съюз чрез оперативните програми в България
Автори: гл.ас.д-р Влади Куршумов, Владислав Вълчинов (ИУ - Варна)
37. Предимства на прилагането на ресурсно базираната теория при формулирането на операционната стратегия на фирмите
Автор: гл.ас.д-р Стефан Калпачев (ИУ - Варна)
38. Интелектуалният капитал - основа на съвременния бизнес и предизвикателство пред финансовата отчетност
Автор: гл.ас.д-р Атанас Атанасов (ИУ - Варна)
39. Класически и съвременни измерения на индустриалния контрашпионаж
Автор: д-р Ценко Иванов (експерт)
40. Еволюция на портфейлния подход в бизнеса
Автор: ас.Виктория Станчева (ИУ-Варна)
41. Концептуален модел за измерване на представянето от подобряване на управлението на знанието и информацията в организацията
Автор: докт.Невена Шопова - Григорова (ХТМУ-София)
42. Същност на риска в икономиката и бизнеса
Автор: докт. Мариета Христова (ИУ-Варна)
43. Емоционалната интелигентност - предпоставака за ефективна екипна работа
Автор: докт. Стефка Масалджийска (УНСС-София)
44. Организационната култура и удовлетвореността на перосонала
Автор: докт. Цветелина Иванова (СА "Д.А.Ценов" - Свищов)
45. Government Policies Affecting Entrepreneurship and Doing business in Albania
Author: Dorina Koci (Janku),PhD (University of Tirana, Albania)
46. Evaluation of the Level of Financial Literacy of Entrepreneurs of MSMES - Case of Rural Areas in Albania
Author: Perseta Grabova, PhD ; MSc. Greta Bakiasi; MSc.Xhorxhina Gioni (University of Tirana, Albania)
47. Counterparty Risk Management in Industrial Enterprise
Author: Chief assist.prof. Zoya Ivanova, PhD (AE "D.A.Tsenov"- Svishtov)